Vizyon ve Misyon

MİSYON

Düzce Meslek Yüksekokulunun amacı; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden, ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda "TEKNİKER" yetiştirmektir.

VİZYON

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.
İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,

  • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
  • Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
  • Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
  • Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
  • Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
  • Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
  • Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
  • Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
  • Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,